Begroting 2019 - 2022

In 2018 trad een nieuw college aan met daarin deelname van de Brielse VVD. De VVD herkent zich maximaal in het collegeprogramma dat de coalitie voor de periode 2018 – 2022 heeft opgesteld. In de begroting 2019 – 2022 wordt dit dan ook zichtbaar in het handhaven en mogelijk verbeteren van bestaand beleid en de te plegen investeringen in onze kernen Brielle, Vierpolders en Zwartewaal.

Toerisme, recreatie en cultuur blijven belangrijke pijlers voor Brielle. Belangrijk hierbij is voor de VVD dat wonen en toeristische activiteiten in balans blijven. De binnenstad- en havenvisie zal dan ook in samenspraak met inwoners en ondernemers tot uitvoering worden gebracht. Investeringen in de kern Zwartewaal, zoals een nieuwe school, gymzaal en dorpshuis in combinatie met woningbouw zullen de leefbaarheid van het dorp versterken. 

Er zal in deze komende periode veel aandacht zijn voor onze regionale bouwopdracht met als streven om de 25% sociale woningbouw te realiseren. Ook de VVD vindt het namelijk van belang om een evenwichtig  woningbestand te realiseren voor alle inkomensgroepen in onze gemeente.

In deze begroting krijgt ook duurzaamheid en de energietransitie de nodige aandacht. De activiteiten betreffen hiervoor enerzijds  investeringen binnen de eigen gemeentelijke organisatie en anderzijds de externe verplichting om gasloos te gaan bouwen en het stimuleren van het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en gebouwen.

Het sociaal domein, met daarin o.a. de zorgtaken voor zowel jeugd als ouderen en alles wat zich daar tussen bevindt, verdient en krijgt in deze begroting ook de nodige aandacht. Brielle scoort al goed op dit gebied, maar de doorontwikkeling naar preventie, het benutten van de eigen kracht/regie en maatwerk is voor de VVD een must.

Veiligheid, handhaving en het aanpakken van overlast heeft tijdens de verkiezingen een belangrijke rol gespeeld in de campagne van de VVD. Aan deze onderdelen is daarom ook in deze begroting extra aandacht geschonken. De uitbreiding van de capaciteit van de Boa’s in combinatie met een transparant plan van activiteiten voor de toekomst is daarom in de Brielse begroting opgenomen. 

In 2022 vindt de viering van 450 jaar “Eersteling der Vrijheid” plaats. Dit zal groots gevierd gaan worden in samenwerking met en deelname van inwoners, verenigingen, ondernemers en bedrijven.

In financieel opzicht blijft de gemeente Brielle zeer gezond en wordt dit jaar de bijdrage uit onze spaarpot aan de exploitatie verlaagd zonder gevolgen voor onze inwoners.